Tư vấn pháp lý những vấn đề thường gặp
Khi một văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành thì những văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn thi hành văn bản đó còn hiệu lực không?

 

Theo Điều 81 Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật thì một văn bản qui phạm pháp luật chỉ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

 

  1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;
  2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;
  3. Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

Như vậy, không thể tự suy diễn khi một văn bản qui phạm pháp luật (thí dụ là văn bản Luật) hết hiệu lực thi hành thì những văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn thi hành văn bản đó (các Nghị định, Thông tư) cũng hết hiệu lực thi hành, nếu chưa thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện nêu trên.

 

Tuy nhiên, trong khi chờ hệ thống các văn bản bản qui phạm pháp luật mới (Nghị định, Thông tư) hướng dẫn thi hành Luật mới và bãi bỏ văn bản Nghị định, Thông tư cũ, quá trình vận dụng những văn bản qui phạm pháp luật Nghị định, Thông tư cũ cần rà soát và đảm bảo nội dung áp dụng không trái với văn bản qui pháp luật Luật mới ban hành.

 

Những vấn đề liên quan